Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Email Drukuj PDF

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” "współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

 

STRONA PROJEKTU

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, którego realizacja przypada na lata 2014-2015, przeprowadzi w partnerstwie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  Priorytet IX.
  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

  Działanie 9.1
  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

  Poddziałanie 9.1.2
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Partnerem / Beneficjentem Projektu jest Gmina Kotuń jako  organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne.

Gmina Kotuń zorganizowała i prowadzi w swoich szkołach bloki zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od września 2014r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:

 1. zajęcia z nauki języka obcego;
 2. zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
 3. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.


Każdy dyrektor szkoły samodzielnie decyduje, ile godzin będą realizował z danej grupy zajęć, przy czym są zobowiązany jest  do przeprowadzenia co najmniej jednej godziny miesięcznie z każdej grupy zajęć i takiej ilości zajęć z pozostałych bloków, żeby w sumie średnio miesięcznie dało to liczbę 20 godzin zajęć pozalekcyjnych.
Partnerzy są zobowiązani do zagwarantowania ubezpieczenia uczniów i nauczycieli biorących udział w Projekcie oraz pokrycia innych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Projektu. Pozostałe obowiązki Partnerów znajdują się § 5 ust. 1 Regulaminu.
Partnerzy uczestniczący w Projekcie otrzymają możliwość wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na:

 1. wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia
 2. wynagrodzenia za maksymalnie 6 godzin pracy koordynatora w miesiącu
 3. wynagrodzenia przeznaczone na obsługę administracyjno - biurową beneficjenta
 4. zakup materiałów edukacyjnych
 5. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć


Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około kilku grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około kilkadziesiąt  dziewcząt i chłopców.

Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, w której realizowany jest Projekt. Każda grupa projektowa liczy nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób. Tylko w uzasadnionych przypadkach Partner Projektu może wyrazić zgodę na powiększenie grupy, a o zaistniałej sytuacji jest zobowiązany powiadomić Lidera.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają środki finansowe w wysokości określonej w umowie partnerskiej zawartej z Województwem Mazowieckim. Zgodnie z zasadą unikania podwójnego finansowania wydatki nie mogą być zrefundowane z innych środków publicznych.

Organy prowadzące mogą wnioskować o udział w projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej i gimnazjalnej z zachowaniem zasady, że docelowo w jednej szkole można utworzyć tylko jedną grupę projektową (jedna grupa dla szkoły podstawowej i jedna dla gimnazjalnej). Dla każdej deklaracji partnerstwa Partner składa tyle Wniosków o udział w projekcie Szkoły w ilu szkołach zamierza realizować Projekt. Organy prowadzące szkoły zamierzające przystąpić do partnerstwa powinny złożyć całość dokumentacji w jednej zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs - Moja przyszłość" .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru oraz warunków udziału w projekcie są zawarte w Regulaminie naboru wniosków do projektu, który wraz z dokumentacja konkursową (Formularzem Wniosku o udział w projekcie, Załącznikami do Wniosku), jest dostępny na stronie internetowej www.mp.mazovia.pl w zakładce DOKUMENTY.

STRONA PROJEKTU

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109