Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zgłoszenia do komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Kotuń

 

działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ZAPRASZA

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w Komisji Konkursowej:

1) posiadać obywatelstwo RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

3) posiadać doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs
oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ww. ustawy,

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, (pobierz formularz zgłoszeniowy).

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kotuń jak i ze strony www.kotun.pl oraz w siedzibie UG Kotuń (Sekretarz Gminy).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie UG Kotuń, ul. Siedlecka 56 c. 08-130 Kotuń .

Termin składania zgłoszeń do pracy w Komisji Konkursowej upływa 31 marca 2015 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2015 roku o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Kotuń,  ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń (pokój 18 – Sekretarz Gminy)

Więcej informacji: tel. 25 641 43 83

Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy kandydata,

Grzegorz Góral

/-/

Wójt Gminy Kotuń

 

Kotuń, dnia 20 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109