Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

I Konkurs Plastyczny Promujący Walory Gminy Kotuń

Email Drukuj PDF

I KONKURS PLASTYCZNY PROMUJĄCY WALORY

GMINY KOTUŃ

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Świetlica w Kotuniu a  honorowy  patronat sprawuje wójt gminy Kotuń Grzegorz Góral

CEL KONKURSU

Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych gminy Kotuń.

 • Podkreślanie charakteru gminy Kotuń  jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom.
 • Zachęcanie fotografików, malarzy i rysowników mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc gminie Kotuń.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, rysunków i obrazów  ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie gminy Kotuń.

UCZESTNICY

Konkurs przewidziany jest dla następujących grup wiekowych

I grupa dzieci w wieku przedszkolnym

II grupa uczniowie kl. I-III

III grupa uczniowie kl. IV-VI

IV grupa uczniowie kl. I-III gimnazjum

V grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac w technice rysunku, malarstwa lub fotografii w min. Formacie A4

 • Prace oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
 • Prace można nadsyłać do 29 lutego 2016 r. na adres: Świetlica w Kotuniu, ul. Siedlecka 60a
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych prac, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie prac w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez gminę Kotuń oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z grup wiekowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru ilości nagród i wyróżnień

INFORMACJE DODATKOWE

Oceny prac dokona komisja konkursowa .

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się do dnia 15 marca na stronie internetowej gminy Kotuń.
 • Komisja konkursowa wybierze prace na wystawę pokonkursową.

OŚWIADCZENIE

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………………….

ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………..

NR TELEFONU: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego Promującego Walory Gminy Kotuń i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że do złożonych przeze mnie w Konkursie prac posiadam pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie fotografii w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Gminę Kotuń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu Plastycznego Promującego Walory Gminy Kotuń.

 

……………………………………………………………………………..…..

czytelny podpis uczestnika Konkursu

(oraz opiekuna prawnego, jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią)

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109