Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wody podziemne

Email Drukuj PDF

Pod względem hydrogeologicznym, gmina Kotuń położona jest w Podregionie Środkowo-Mazowieckim, w którym użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.

Główny poziom wodonośny znajduje się w pokładach trzeciorzędowych, położonych na znacznych głębokościach. Wody z tych pokładów charakteryzują się zwiększoną zawartością związków manganu i żelaza.
Wody pierwszego poziomu wodonośnego, znajdujące się w pokładach czwartorzędowych, ułożone są na różnych głębokościach, w zależności od konfiguracji terenu i rozkładu warstw nieprzepuszczalnych (głównie glin). Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt studni wierconych ujmujących wody z głębszych warstw pokładów czwartorzędowych. Ich głębokości wynoszą od 20 do 60 m. Większość ludności gminy zaopatruje się w wodę ze studni kopanych o głębokościach od kilku do 20 m. Na obszarach wysoczyznowych, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego układa się na różnych głębokościach i jest zależne od wyniesienia ponad okoliczne dna dolin oraz układu warstw nieprzepuszczalnych. W północnej i południowo-wschodniej części gminy poziom ten zalega na głębokości poniżej 3 m.
Zwierciadło wód pierwszego poziomu wodonośnego na obszarach dolin, obniżeń i zagłębień bezodpływowych, występuje na głębokości zazwyczaj do 1 metra od powierzchni terenu. Jest on zasilany głównie przez opady atmosferyczne oraz zależy od stanu wód w przepływających przez dolinki rzek i rowów melioracyjnych. Wahania zwierciadła wody w poziomie wodonośnym mogą dochodzić do 1,5 m. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu poziom wodonośny nie jest izolowany. Na obszarach wysoczyznowych poziom ten jest słabo izolowany (z powodu braku trudno przepuszczalnych warstw pod powierzchnią terenu). Jedynie w okolicach Bojmia pierwszy poziom wodonośny jest dobrze izolowany. Warunki geologiczne i fizjograficzne występujące na terenie gminy powodują, że wody pierwszego poziomu na większości obszaru gminy są zanieczyszczone bakteriologicznie i chemicznie.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109