Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku. Termin naboru 15 marca 2013 !!!

Email Drukuj PDF

 

Wójt Gminy Kotuń

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz UCHWAŁA NR XXIV/158/2013 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kotuń w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.


 

 

 

 


POBIERZ:

 

 


 

Konkurs ma na celu wybór ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Kotuń.

 

Rodzaj zadania objętego konkursem

 

I. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- kwota zabezpieczona do 17000,-zł

 

II. W zakresie wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi

(np. udział przedstawicieli gminy w imprezach partnerskich w gminie partnerskiej lub udział przedstawicieli gminy partnerskiej w imprezach organizowanych przez Gminę Kotuń

 

 • kwota zabezpieczona do 5000,-zł

 

 • Termin wykonania zadania: marzec- grudzień 2013 r.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do ich złożenia wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kotuń lub na rzecz jej mieszkańców w zakresie powyżej wymienionych zadań.

 

 1. Oferty winne być wypełnione wg. wzoru oferty określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty – wzór oferty realizacji zadania publicznego do pobrania na stronie www.pozytek.gov.pl lub www.kotun.pl

 

Wzór oferty WORD: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc

Wzór oferty PDF: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf

 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kotuń a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferty na konkurs zadań pożytku publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2012 r. do godziny 15.00

 

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Gminy Kotuń.

 

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

3. Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Kopię lub oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, reprezentacji w imieniu oferenta. Oryginał można pobrać na stronie Min. Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę lub też ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.

 

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą odrzucone.

 

5. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kotuń.

 

6. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 18 marca 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń. Konkurs ma charakter jawny.

 

7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

 

 1. możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 4. planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 

8. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kotuń po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotuń

niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Wójta Gminy Kotuń.

 

10. Informacja o zrealizowanych w roku 2011 zadaniach publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i związanych z nimi kosztami.

 

W 2011 roku – Gmina Kotuń w roku 2011 nie realizowała Programu Współpracy z Org. Pozarządowymi.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można kontaktując się z Sekretarzem Gminy Kotuń pod numerem telefonu 25 641 43 83

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz siedzibie Urzędu Gminy Kotuń.

 

Wójt Gminy Kotuń

(-)

Sławomir Adamiak

 

Kotuń, dnia 05.03.2012 r.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109