Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

GMINA KOTUŃ: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy Kotuń
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2001,142,1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2010.234.1536 z późn. zmianami ):

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2) wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) Na stornie internetowej Gminy www.kotun.pl

3) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotuń

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kotuń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sławomir Adamiak

/-/

Wójt Gminy Kotuń

Załączniki:

BIP: Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Kotuń  nr 15/2014 z dnia 12 marca 2014 r. POBIERZ - OTWÓRZ

BIP: Program Współpracy z org. pozarządowymi w roku 2014 r. POBIERZ - OTWÓRZ

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109