Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Blisko 200 000 na zajęcia dodatkowe dla uczniów z Gminy Kotuń.

Email Drukuj PDF

Gmina Kotuń w roku szkolnym 2014-2015 została partnerem Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt, którego realizacja przypada na lata 2014-2015, przeprowadzi w partnerstwie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

http://www.mp.mazovia.pl/

W ramach projektu Gmina Kotuń zobowiązana będzie do do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie w 4 szkołach (SP Cisie-Zagrudzie, SP Kotuń, Gim Kotuń, Sp i Gim. w Żeliszewie Podkościelnym) Razem zorganizowanych zostanie 8 grup uczniów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od września 2014r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:

  1. zajęcia z nauki języka obcego;
  2. zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  3. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

 

Adresatami projektu są uczniowie z terenu "Gminy Kotuń z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Kotuń  poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około 8 grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około 120 dziewcząt i chłopców.

Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Łączne dofinansowanie jakie otrzyma Gmina
w ramach tego projektu wyniesie

ok 200 000 zł

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109